Skärmavbild 2021-04-21 kl. 12.41.28

Vi utför Energiberäkningar & Energideklarationer!

Din fastighets energiförbrukning samlat i ett dokument!

Beställ energideklaration.
Skicka förfrågan till Jesper, certifierad energiexpert.

Certifierad energiexpert (CEX)
Certifierad av: Kiwa Swedcert
Certifierad till: 2024-10-13
Behörighetsnr: 7877
Behörighetsnivå: K

Energi Energiberäkning Alingsås Borås Vårgårda Herrljunga Lerum Hindås VIP-Energy beräkningar Energianvändning enligt BBR Energibalans Primärenergifaktor Avgiven energi Tillförd energi Specifikation av energitillförsel Värmeförsörjning Återvinning Elförsörjning U-värde A-temp UM-värder BEN BEN 2 BEN 3 Normalårs korrigering COP Driftsfall CEX Energiexpert
Behörighet K Energideklaration Alingsås Borås Vårgårda Herrljunga Lerum Hindås Specifik energianvändning enligt BBR
Åtgärdsförslag Boverkets byggregler Primärenergital Energiprestanda kWh/m2 och år kWh/m2 Atemp år Minskad energianvändning Energiklasser A B C D E F G Projektering solceller Behovsanalys Egenanvändning solel